اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۶۰
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۰
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۸
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۵
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۶.۷۷۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲