فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۰.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۵
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۱
۱
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۷
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۹۶۸.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۷
۲