اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۷۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۸۷
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۸۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۶۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳