بدون تصویر
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۷۵
۱
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۹۰
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۶.۶۶۴.۰۰۰.۰۰۰تومان
۶۸
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۴۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۰۶
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۳۰
۳