فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۲۰.۵۰۴.۸۰۰.۰۰۰تومان
۱۵۲
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۰۰
۳
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۳۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۶۰
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۲۵۰
۳
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۲۰
۲
اجاره
تهرانتهران منطقه 5
پیش پرداخت۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۱۰
۲
فروش
تهرانتهران منطقه 5
فروش۹.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۸۲
۲
رهن
تهرانتهران منطقه 5
رهن۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
رهن۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان
۱۶۰
۳