نکاتی در رابطه با شرایط اجاره

نکات قرارداد اجاره بسیار مهم هستند. یکی از این نکات، بحث تعمیرات و مخارجی است که برای ملک و امکان بهره‌برداری از آن لازم است و این مخارج بر عهده مالک است مگر آن که در اجاره‌‎نامه خلاف آن قید شده باشد.
به گزارش «مجله ملکی دیپلمات »،اجاره، قراردادی است که بر طبق آن فردی که موجر (صاحبخانه) نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را به فرد دیگری که مستاجر نام دارد، برای مدت معین و در ازای اجاره‌بها یا کرایه، واگذار می‌کند. در این مطلب به نکاتی در رابطه با قرارداد اجاره مسکن می‌پردازیم.

تکالیف موجر
تحویل مورد اجاره به مستاجر
بازگرداندن پول پیش مستاجر به هنگام تخلیه
انجام تعمیرات کلی و اساسی در مورد اجاره
تکالیف مستاجر
پرداخت کرایه
تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد
انجام تعمیرات غیراساسی مورد اجاره
پرداخت بهای آب، برق، گاز، تلفن و حق شارژ
جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر
خودداری از ورود خسارت به محل اجاره
خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره‌ای

الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره چگونه است؟
گاهی ممکن است که بعد از انعقاد قرارداد اجاره و یا در طول مدت اجاره، ملکی که در دست مستأجر است، احتیاج به تعمیرات اساسی پیدا کند.

در این شرایط موجر (اجاره دهنده) موظف است که تعمیرات لازم را انجام دهد. حال اگر موجر به وظیفه خود عمل نکند، مستأجر می‌تواند با ارائه دادخواستی تحت عنوان الزام موجر به تعمیرات اساسی ملک، الزام وی را به انجام عمل مورد نظر از طریق دادگاه بخواهد.
دادگاه در وقت رسیدگی تعیین شده و با دعوت از طرفین، پس از بررسی موضوع و مدارک ارائه گردیده، در صورت نیاز، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از اعلام نظر وی، اقدام به صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انجام تعمیرات اساسی ملک می‌نماید.

برای بستن یک قرارداد اجاره مسکن مطمئن لازم است ک بدانید، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره، در صورتی‌که میزان خواسته دعوا بیست میلیون تومان و یا کمتر از آن باشد، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک می‌باشد. اما چنانچه مبلغ خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک، صالح به رسیدگی است.

نکات مهم در دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره
اگر موجر در طی مهلتی که دادگاه تعیین می‌نماید، اقدام به تعمیر ملک نکند، مستأجر می‌تواند با نظارت دادگاه، ملک را تعمیر و هزینه‌های آن را از موجر مطالبه کند و یا اینکه می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
اگر مستأجر بدون حکم دادگاه، اقدام به تعمیر ملک نماید، نمی‌تواند هزینه‌های تعمیر ملک را از موجر بخواهد.
تشخیص این امر که تعمیر مورد نیاز جزو تعمیرات اساسی یا غیر اساسی است با دادگاه می‌باشد.
اگر نیاز به تعمیر ملک بدلیل استفاده نادرست مستأجر از ملک باشد، مالک را نمی‌توان به تعمیر ملک الزام کرد.
اگر عیب در ملک مورد اجاره در زمان قرارداد موجود بوده باشد، مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند مگر اینکه موجر عیب موجود در ملک را مرتفع نماید.

۱۴۰۲/۱۲/۱۴

دیدگاهتان را بنویسید